2562 Ϊҳղرվϵ
Home > ѧ԰ > ̾ > 䡷ȫƴ

䡷ȫƴ

  • ʱ: 2013-10-12 13:17
  • :admin
  • α༭admin
  • :
ӡ С ر

һ(Ҽ..Ҽ)

(001) n mó sà dá tu s qié du y là h dì sn mio sn pú tuó xi 
٤ Ү ڭ ۣ д

(002) n mó sà dá tu fó tuó jù zh sè ní shn 
ɪ ̡

(003) n mó sà pó bó tuó bó dì sà duò pí bì 
ţ أ F @ ס

(004) n mó sà du nán sn mio sn pú tuó jù zh nán 
ϣ ӣ ֪ ૡ

(005) su sh là pó ji sng qié nán 
ȣ ɮ ٤ ૡ

(006) n mó lú j luó hàn duò nán 
¬ ૡ

(007) n mó s lú du b nuó nán 
¬ ૡ

(008) n mó su jié l tuó qié mí nán 
o ٤ ૡ

(009) n mó lú j sn mio qié duò nán 
¬ ٤ ૡ

(010) sn mio qié b là d b du nuó nán 
٤ ૡ

(011) n mó tí pó lí sè nn 
ɪ

(012) n mó x tuó y pí dì y tuó là lí sè nn 
Ϥ Ү Ү ɪ

(013) sh b nú ji là h su h su là mó tu nán 
ū ڭ ڭ Ħ ૡ

(014) n mó bá là h mó ní 
ڭ Ħ ᡣ

(015) n mó yn tuó là y 
Ү

(016) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(017) lú tuó là y 
Ү

(018) w mó b dì 
Ħ ۡ

(019) su x yè y 
ҹ Ү

(020) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(021) nuó là y ná y 
Ұ Ү

(021) nuó là y ná y 
Ұ Ү

(022) pán zh mó hsn mù tuó là 
Ħ ڭ Ľ

(023) n mó x jié l du y 
Ϥ o Ү

(024) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(025) mó h ji là y 
Ħ ڭ Ү

(026) dì l b là nuó qié là 
o ٤

(027) pí tuó làb ná ji là y 
Ү

(028) dì mù dì 
Ŀ ۡ

(029) sh mó sh nuó nípó x ní 
ʬ Ħ ࣮ Ϥ ࡣ

(030) mó dá l qié ná 
Ħ o ٤

(031) n mó x jié l du y 
Ϥ o Ү

(032) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(033) du tu qié duò jù là y 
٤ F Ү

(034) n mó b tóu mójù là y 
ͷ Ħ Ү

(035) n mó bá shé làjù là y 
^ Ү

(036) n mó mó ní jù là y 
Ħ Ү

(037) n mó qié shé jù là y 
٤ ^ Ү

(038) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(039) dì l chá sh là x nuó 
o 裮 ǡ

(040) b là h là ná là shé y 
ڭ ^ Ү

(041) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(042) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(043) n mó mí du pó y 
Ү

(044) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(045) là h dì 
ڭ ۡ

(046) sn mio sn pú tuó y 
Ү

(047) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(048) chú pí y 
ۻ @ Ү

(049) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(050) là h dì 
ڭ ۡ

(051) sn mio sn pú tuó y 
Ү

(052) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(053) pí sh shé y jù lú fèi zhù l y 
@ ɳ ^ Ү ¬ o Ү

(054) b là pó là shé y 
^ Ү

(055) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(056) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ


(057) sn b sh bì du 
ʦ ࡣ

(058) sà lián nà làlà shé y 
^ Ү

(059) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(060) là h dì 
ڭ ۡ

(061) sn mio sn pú tuó y 
Ү

(062) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(063) sh j y m nà yè 
Ұ ĸ ҷ

(064) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(065) là h dì 
ڭ ۡ

(066) sn mio sn pú tuó y 
Ү

(067) n mó pó qié pó dì 
٤ ۡ

(068) là dá nuó j d là shé y 
ǣ ^ Ү

(069) duò tu qié du y 
F ٤ Ү

(070) là h dì 
ڭ ۡ

(071) sn mio sn pú tuó y 
Ү

(072) dì piáo n mó sà jié l du 
ư o ࡣ

(073) yì tán pó qié pó du 
٤ ࡣ

(074) sà dá tu qié d sè ní shn 
٤ ɪ ̡

(075) sà dá du b dá lán 

(076) n mó pó là shì dn 

(077) b là dì yáng qí là 

(078) sà là pó bù du ji là h 
࣮ ڭ

(079) ní ji là h jié ji là h ní 
ڭ ڭ ᡣ

(080) bá là bì dì y chì tuó n 
Ү ߳ 㡣

(081) ji là mì l zhù 
o

(082) b l dá là y níng ji l 
o Ү o

(083) sà là pó pán tuó nuó mù ch ní 
ţ ǣ Ŀ ᡣ

(084) sà là pó t sè zhà 
ţ ͻ ɪ 塣

(085) t x fá b nuó n fá là ní 
ͻ Ϥ ᡣ

(086) zh d là sh dì nán 
ʧ ϡ

(087) jié là h su h sà là ruò shé 
ڭ ڭ ^

(088) pí du bng su nuó jié l 
o

(089) sè zhà bng sh dì nán 
ɪ ϡ

(090) nuó ch chà dá là ruò shé 
x ^

(091) b là sà tuó nuó jié l 
o

(092) sè zhà nán 
ɪ ϡ

(093) mó h jié là h ruò shé 
Ħ ڭ ڭ ^

(094) pí du bng sà nuó jié l 
o

(095) sà pó sh d lú n pó là ruò shé 
^

(096) h lán t x fá nán zh nuó sh ní 
ͻ Ϥ ᡣ

(097) bì sh sh x dá là 
ɳ ᣮ Ϥ

(098) jí ní w tuó ji là ruò shé 
ᣮ ^

(099) b là shì du jù là 

(100) mó h b là zhàn chí 
Ħ ڭ ս ֡


(101) mó h dié du 
Ħ ڭ ࡣ

(102) mó h dì shé 
Ħ ڭ ^

(103) mó h shuì du shé pó là 
Ħ ڭ ˰ ^

(104) mó h bá là pán tuó là pó x n 
Ħ ڭ Ϥ 㡣

(105) l y du là 
o Ү

(106) pí l jù zh 
o ֪

(107) shì pó pí shé y 
^ Ү

(108) bá shé làmó l d 
^ Ħ ס

(109) pí sh lú du 

(110) bó téng wng ji 
ȡ

(111) bá shé làzhì h nuó zh 
^ ڡ

(112) mó là zhì pó b là zhì du 
Ħ ţ ࡣ

(113) bá shé là chàn chí 
^ ֡

(114) pí sh là zh 
ڡ

(115) shàn du sh pí tí pób shì du 
ᣮ @ ţ ࡣ

(116) s mó lú b 
Ħ

(117) mó h shuì du 
Ħ ڭ ˰ ࡣ

(118) l y du là 
o Ү

(119) mó h pó là b là 
Ħ ڭ

(120) bá shé làshng jié là zhì pó 
^ š

(121) bá shé là jù mó l 
^ Ħ o

(122) jù lán tuó l 
o

(123) bá shé làh sà du zh 
^ ڡ

(124) pí dì yqián zh nuó mó l ji 
Ү ǣ Ħ o ȡ

(125) k s mpó jié là duò nuó 
ĸ ǡ

(126) pí lú zh nuó jù l y 
@ o Ү

(127) yè là tú sè ní shn 
ҹ ɪ ̡

(128) pí zh lán pómó ní zh 
ţĦ ڡ

(129) bá shé làji nuó ji b là pó 
^ š

(130) lú shé nuó bá shé làdùn zhì zh 
^ ^ ڡ

(131) shuì du zh ji mó là 
˰ ڣ Ħ

(132) chà sh sh b là pó 
x ʬ š

(133) yì dì yí dì 
ۡ

(134) m tuó là jié ná 
ĸ

(135) su pí là chàn 
@ 㡣

(136) jué fàn d 

(137) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ ǣ ô ô д


ڶ(..Ҽ)

(138) w xn 

(139) l sè ji ná 
o ɪ

(140) b là sh x du 
Ϥ ࡣ

(141) sà dá tu qié d sè ní shn 
٤ ɪ ̡

(142) h xn 

(143) d lú yng 
¬ Ӻ

(144) zhn pó nuó 
հ ǡ

(145) h xn 

(146) d lú yng 
¬ Ӻ

(147) x dn pó nuó 
Ϥ ǡ

(148) h xn 

(149) d lú yng 
¬ Ӻ

(150) b là sè dì ysn b ch ná jié là 
ɪ Ү 森

(151) h xn 

(152) d lú yng 
¬ Ӻ

(153) sà pó yào ch h là chà su 
ҩ 森 x 涡

(154) ji là h ruò shé 
ڭ ^

(155) pí téng bng sà nuó jié là 

(156) h xn 

(157) d lú yng 
¬ Ӻ

(158) zh d làsh d nán 
ʬ ϡ

(159) ji là hsu h sà là nán 
ڭ ڭ ϡ

(160) pí téng bng sà nuó là 

(161) h xn 

(162) d lú yng 
¬ Ӻ

(163) là ch 

(164) pó qié fàn 
٤

(165) sà dá tu qié d sè ní shn 
٤ ɪ ̡

(166) b là din shé jí l 
^ o

(167) mó h su h sà là 
Ħ ڭ ڭ

(168) bó shù su h sà làshì l sh 
ڭ o ɳ

(169) jù zh su h sà ní dì lí 
֪ ڭ 顣

(170) bì tí shì pó l du 
o ࡣ

(171) zhà zhà yng ji 
ȡ

(172) mó h bá shé lú tuó là 
Ħ ڭ ^

(173) dì l pú pó nuó 
o ǡ

(174) màn chá là 

(175) w xn 

(176) su x dì bù pó d 
Ϥ

(177) mó mó 
ô ô

(178) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ ô ô д


(Ҽ..ⷡ)

(179) là shé pó yè 
^ ҹ

(180) zh là bá yè 
ҹ

(181) qí ní pó yè 
o ҹ

(182) w tuó ji pó yè 
ҹ

(183) pí sh pó yè 
ɳ ҹ

(184) sh sà du là pó yè 
ҹ

(185) pó là zhuó jié là pó yè 
ҹ

(186) t sè ch pó yè 
ͻ ɪ ҹ

(187) sh n pó yè 
ҹ

(188) ji làmì l zhù pó yè 
o ҹ

(189) tuó luó ní bù mí jiàn b qié b tuó pó yè 
٤ ҹ

(190) w là ji pó du pó yè 
ҹ

(191) là shé tán chá pó yè 
^ ̳ ҹ

(192) nuó qié pó yè 
٤ ҹ

(193) pí tiáo dá pó yè 
ҹ

(194) s b là ná pó yè 
ҹ

(195) yào ch ji là h 
ҩ ڭ

(196) là ch sji là h 
˽ ڭ

(197) bì l du ji là h 
o ࣮ ڭ

(198) pí sh zh ji là h 
ڣ ڭ

(199) bù du ji là h 
ڭ

(200) ji pán chá ji là h 
裮 ڭ

(201) b dn nuó ji là h 
ǣ ڭ

(202) ji zhà b dn nuó ji là h 
ǣ ڭ

(203) x qián dùji là h 
Ϥ ȣ ڭ

(204) b x mó làji là h 
Ϥ Ħ ڭ

(205) w tán mó tuó ji là h 
̴ Ħ ӣ ڭ

(206) ch yè ji là h 
ҹ ڭ

(207) x l pó dìji là h 
o ۣ ڭ

(208) shè du h l nán 
ڭ o ϡ

(209) ji pó h l nán 
ڭ o ϡ

(210) lú dì làh l nán 
ڭ o ϡ

(211) máng su h l nán 
æ ڭ o ϡ

(212) mí tuó h l nán 
ڭ o ϡ

(213) mó shé h l nán 
Ħ ^ ڭ o ϡ

(214) shé du h l n 
^ ڭ o Ů

(215) shì b du h l nán 
ڭ o ϡ

(216) pí du h l nán 
ڭ o ϡ

(217) pó du h l nán 
ڭ o ϡ

(218) sh zh h l n 
ڭ o Ů

(219) zhì du h l n 
ڭ o Ů

(220) dì shn sà pí shn 
@ ̡

(221) sà pó ji là h nán 
ڭ ϡ

(222) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
Ү ^ ҹ ֡

(223) j là yè mí 
ҹ ֡

(224) b l bá là zh ji qì l dn 
o ȣ o  
(225) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(226) j là yè mí 
ҹ ֡

(227) chá yn níqì l dn 
ᣮ o

(228) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(229) j là yè mí 
ҹ ֡

(230) mó h b sh b dá yè 
Ħ ڭ ҹ

(231) lú tuó làqì l dn 
o

(232) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(233) j là yè mí 
ҹ ֡

(234) nuó là yè náqì l dn 
ҹ o

(235) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(236) j là yè mí 
ҹ ֡

(237) dá du qié lú chá xqì l dn 
٤ o

(238) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(239) j là yè mí 
ҹ ֡

(240) mó h ji làmó dá l qié náqì l dn 
Ħ ڭ Ħ o ٤ o

(241) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(242) j là yè mí 
ҹ ֡

(243) ji b l ji qì l dn 
o ȣ o

(244) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(245) j là yè mí 
ҹ ֡

(246) shé yè jié làmó dù jié là 
^ ҹ Ħ

(247) sà pó là tu su dá nuó qì l dn 
ǣ o

(248) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(249) j là yè mí 
ҹ ֡

(250) zh du làpó qí nqì l dn 
㣮 o

(251) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(252) j là yè mí 
ҹ ֡

(253) pí l yáng qì l zh 
o o ֪

(254) nán tuó j sh làqié ná b dì 
ɳ ٤ ۡ

(255) su x yèqì l dn 
ҹ o

(256) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(257) j là yè mí 
ҹ ֡

(258) nuó ji nuó sh là pó náqì l dn 
ǣ o

(259) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(260) j là yè mí 
ҹ ֡

(261) luó hàn qì l dn pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
o ҹ ^ ҹ ֡

(262) j là yè mí 
ҹ ֡

(263) pí du là qié qì l dn 
٤ o

(264) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(265) j là yè mí bá shé là b n 
ҹ ^ 㡣

(266) jù x yèjù x yè 
ҹ ҹ

(267) ji dì b dìqì l dn 
ۣ o

(268) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
ҹ ^ ҹ ֡

(269) j là yè mí 
ҹ ֡

(270) là ch wng 

(271) pó qié fàn 
٤

(272) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ ǣ ô ô д


Ļ(..)

(273) pó qié fàn 
٤

(274) sà dá du b dá là 

(275) n mó cuì d dì 
ۡ

(276) x du nuó là là ji 
Ϥ ࣮ ȡ

(277) b là póx p zhà 
ţϤ 塣

(278) pí ji sà dá du b dì l 
࣮ o

(279) shí fó làshí fó là 
ʲ ʲ

(280) tuó là tuó là 

(281) pín tuó làpín tuó làchn tuó chn tuó 
Ƶ Ƶ ӡ

(282) h xn 

(283) h xn 

(284) pàn zhà 

(285) pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà 

(286) su h 
ڭ

(287) x x pàn 

(288) móu ji y pàn 
IJ Ү

(289) b làtí h du pàn 
ڭ

(290) pó là b là tuó pàn 

(291) sù làpí tuó làb ji pàn 

(292) sà pó tí pí bì pàn 
@

(293) sà pó nuó qié bì pàn 
٤

(294) sà pó yào ch bì pàn 
ҩ

(295) sà pó qián tà pó bì pàn 

(296) sà pó b dn nuó bì pàn 

(297) ji zhà b dn nuó bì pàn 

(298) sà pó t láng zh dì bì pàn 
ͻ

(299) sà pó t sè b líqì sè dì bì pàn 
ͻ ɬ 磮 ɪ

(300) sà pó shí pó lí bì pàn 
ʲ

(301) sà pó b x mó lí bì pàn 
Ϥ ô

(302) sà pó sh là pó ná bì pàn 

(303) sà pó dì dì j bì pàn 

(304) sà pó dá mó tuó jì bì pàn 
Ħ

(305) sà pó pí tuó ylà shì zh lí bì pàn 
Ү

(306) shé yè jié làmó dù jié là 
^ ҹ Ħ

(307) sà pó là tu su tuó j bì pàn 

(308) pí dì yèzh l bì pàn 
ҹ o

(309) zh d làfù qí n bì pàn 

(310) bá shé làjù mó l 
^ Ħ o

(311) pí tuó yèlà shì bì pàn 
ҹ

(312) mó h b là dng yáng yì qí l bì pàn 
Ħ ڭ V o

(313) bá shé làshng jié là yè 
^ ҹ

(314) b là zhàng qílà shé y pàn 
ȣ ^ Ү

(315) mó h ji là yè 
Ħ ڭ ҹ

(316) mó h mò dá l ji ná 
Ħ ڭ ĩ o

(317) n mó su jié l du yè pàn 
o ҹ

(318) bì sè ná pí yè pàn 
ɪ ҷ

(319) bó là h móu ní yè pàn 
ڭ IJ ҷ

(320) qí ní yè pàn 
ҷ

(321) mó h jié l yè pàn 
Ħ ڭ o ҷ

(322) jié là tán chí yè pàn 
̴ ҷ

(323) miè dá l yè pàn 
o ҷ

(324) lào dá l yè pàn 
o ҷ

(325) zh wén chá yè pàn 
ҷ

(326) jié luó là dá l yè pàn 
o ҷ

(327) ji b l yè pàn 
o ҷ

(328) dì mù zhì du ji sh mó sh nuó 
Ŀ ࣮ ʬ Ħ ǡ

(329) pó s n yè pàn 
˽ ҷ

(330) yn jí zhì 
ʡ

(331) sà du pó xi 
д

(332) mó mó yìn tù nuó mó mó xi 
ô ô ӡ ô ô д


(..)

(333) t sè zhà zhì du 
ͻ ɪ ࡣ

(334) mò dá l zhì du 
ĩ o ࡣ

(335) w shé h là 
^ ڭ

(336) qié pó h là 
٤ ڭ

(337) lú dì là h là 
ڭ

(338) pó su h là 
ڭ

(339) mó shé h là 
Ħ ^ ڭ

(340) shé du h là 
^ ڭ

(341) shì bì du h là 
ڭ

(342) bá lüè yè h là 
ҹ ڭ

(343) qián tuó h là 
ڭ

(344) bù sh b h là 
ʷ ڭ

(345) p là h là 
ڭ

(346) pó xi h là 
д ڭ

(347) b b zhì du 

(348) t sè zhà zhì du 
ͻ ɪ ࡣ

(349) lào tuó là zhì du 

(350) yào ch ji là h 
ҩ ڭ

(351) là chà su ji là h 
x 涣 ڭ

(352) bì lí du ji là h 
࣮ ڭ

(353) pí sh zh ji là h 
ڣ ڭ

(354) bù du ji là h 
ڭ

(355) ji pán chá ji là h 
裮 ڭ

(356) x qián tuó ji là h 
Ϥ ӣ ڭ

(357) w dá mó tuó ji là h 
Ħ ӣ ڭ

(358) ch yè ji là h 
ҹ ڭ

(359) b sà mó làji là h 
Ħ ڭ

(360) zhái q géchá qí níji là h 
լ Р  ᣮ ڭ

(361) l fó dìji là h 
o ۣ ڭ

(362) shé mí ji ji là h 
^ ȣ ڭ

(363) sh jù níji là h 
ᣮ ڭ

(364) lo tuó là nán dì ji ji là h 
ȣ ڭ

(365) lán póji là h 
ţ ڭ

(366) qián dù b níji là h 
ᣮ ڭ

(367) shí fá làyn ji x ji 
ʲ ܧ ȡ

(368) zhuì dì yào ji 
׹ ҩ ȡ

(369) dá lí dì yào ji 
ҩ ȡ

(370) zh t tu ji 
ͻ ȡ

(371) ní tí shí fá làbì shn móshí fá là 
ʲ Ħʲ

(372) bù d ji 
ȡ

(373) bí d ji 
ȡ

(374) shì lì sè mì ji 
ɪ ȡ

(375) su n b dì ji 
ȡ

(376) sà pó shí fá là 
ʲ

(377) shì lú jí dì 
ۡ

(378) mò tuó pí dá lú zhì jiàn 
ĩ @

(379) q lú qián 
ǯ

(380) mù qié lú qián 
Ŀ ǯ

(381) jié l t lú qián 
o ͻ ǯ

(382) ji là hji lán 
ڭ

(383) jié ná sh lán 

(384) dàn du sh lán 

(385) qì l yè sh lán 
o ҹ

(386) mò mò sh lán 
ĩ ô

(387) bá l shì pó sh lán 
o

(388) bì lì sè zhà sh lán 
ɪ

(389) w tuó là sh lán 

(390) jié zh sh lán 
֪

(391) bá x dì sh lán 
Ϥ

(392) w lú sh lán 

(393) cháng qié sh lán 
٤

(394) h x du sh lán 
Ϥ

(395) bá tuó sh lán 

(396) su fáng yàng qié b là zhàng qié sh lán 
٤ ٤

(397) bù du bì duò chá 

(398) chá qí níshí pó là 
ᣮʲ

(399) tuó t lú ji jiàn du lú jí zh pó lù du pí 
ͻ ȣ ֪ ·

(400) sà b lú h líng qié 
ڭ ٤

(401) sh sh dá là su nuó jié là 
ɳ

(402) pí sh yù ji 
ɳ ȡ

(403) qí níw tuó ji 
ᣮ ȡ

(404) mò là pí là jiàn duò là 
ĩ @ F

(405) ji là mì l du dá lin bù ji 
o ͣ ȡ

(406) dì lì là zhà 

(407) bì l sè zhì ji 
o ɪ ȡ

(408) sà pó nuó jù là 

(409) sì yn qié bìji là l yào ch dá là chú 
٤ ף o ҩ 森 ۻ

(410) mò là shì fèi dì shn su pí shn 
ĩ ӣ ̣ @ ̡

(411) x dá du b dá là 
Ϥ ࣮

(412) mó h bá shé lú sè ní shn 
Ħ ڭ ^ ɪ ̡

(413) mó h b lài zhàng qí lán 
Ħ ڭ

(414) yè b t tuó sh yù shé nuó 
ҹ ͻ ӣ ^ ǡ

(415) biàn dá lí ná 

(416) pí tuó ypán tán ji lú mí 
Ү ֡

(417) dì sh pán tán ji lú mí 
⣮ ֡

(418) b là pí tuó pán tán ji lú mí 
ӣ ֡

(419) duò zhí tu 
ֶ

(420) n 

(421) nuó lí 

(422) pí sh tí 

(423) pí là bá shé là tuó l 
@ ^ o

(424) pán tuó pán tuó n 

(425) bá shé làbàng ní pàn 
^

(426) h xn d lú yin pàn 

(427) su pó h 
ɯ ڭ

һƪ䡷ƴ Ŀ¼ һƪʮС䡷ע